• U of Chicago Child Development Center, Stony Island
  • U of Chicago Child Development Center, Stony Island
  • U of Chicago Child Development Center, Stony Island
  • U of Chicago Child Development Center, Stony Island